Colegiul ”Costache Negruzzi” din Iași angajează muncitori calificați și ingrijitor! Vezi mai multe detalii

Date:

Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice:

  • Muncitor calificat (tâmplar) – 1 post, studii generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, personal nedidactic;
  • Muncitor calificat (cantină) – 1 post, studii generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, personal nedidactic;
  • Muncitor întreținere – 1 post, studii generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, personal nedidactic
  • Îngrijitor – 1 post, studii generale, perioadă nedeterminată, normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, personal nedidactic

Programat la data : 12.12.2023

Locaţie desfăşurare concurs: Municipiul Iaşi, Strada Toma Cozma nr. 4, Colegiul Național „Costache Negruzzi”

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 05.12.2023, ora 1400, la sediul Colegiului Național „Costache Negruzzi”, la secretariat- Strada Toma Cozma nr. 4.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

CONDITII GENERALE prevazute la art.15 din H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul munciirepublicată, cu modificările şi completările ulterioareşi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba românăscris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul munciirepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideazăatestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şidupă cazalte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionalecontra autorităţii, contra umanităţiiinfracţiuni de corupţie sau de serviciuinfracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţieiinfracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi

pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioarepentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

CONDITII SPECIFICE:

1) pentru postul de muncitor calificat (tâmplar):

Studii generale;

Școală profesională sau liceu tehnologic cu specializare în domeniu;

Certificat de absolvire a unor cursuri de tâmplărie;

Vechime în muncă: minim 3 ani;

Persoană organizată, responsabilă, rezistentă la stres, rezistentă la efort, spirit de echipă;

Abilități practice;

Disponibilitate pentru program flexibil.

2) pentru postul de muncitor calificat (cantină):

– Studii generale;

– Atestat/certificat de calificare profesională în meseria de bucătar;

– Vechime în muncă: minim 3 ani;

– Cunoașterea normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor;

Persoană comunicativă, organizată, responsabilă, rezistentă la stres, la efort, spirit de echipă;

Abilități practice;

Disponibilitate pentru program flexibil.

3) pentru postul de muncitor întreținere:

Studii generale;

Școală profesională sau liceu tehnologic cu specializare într-un domeniu tehnic;

Vechime în muncă: minim 3 ani;

Persoană organizată, responsabilă, rezistentă la stres, rezistentă la efort, spirit de echipă;

Abilități practice;

Disponibilitate pentru program flexibil.

4) pentru postul de îngrijitor:

Studii generale;

Școală profesională sau studii liceale;

Vechime în muncă: minim 3 ani;

Persoană organizată, responsabilă, rezistentă la stres, rezistentă la efort, spirit de echipă;

Abilități practice;

Disponibilitate pentru program flexibil.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente conform art. 35, alin.(1) din H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Dosarul de concurs se depune la sediul Colegiului Național ”Costache Negruzzi” Iași, str. Toma Cozma nr. 4;

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul: tel. 0232-210510, e-mail: colegiul_negruzi@yahoo.com.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Share post:

Abonare newsletter

Popular

Mai multe articole
Recomandate

Prognoză ANM: meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Temperaturi mai mari decât media, de Crăciun și normale...

Perspective de colaborare cu Aeroportul din Chișinău

O delegație a Aeroportului Iași, condusă de Directorul General...

Jandarmeriţa prinsă cu droguri în poşetă s-a întors la muncă

Femeia jandarm care a fost prinsă cu droguri în...